Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a apărut din dorinţa de a veni în sprijinul oricărui cetăţean care a suferit un abuz sau căruia i s-a facut o nedreptate din partea instituţiilor statului.

Încă de la înființare, din 2008, consiliem cetăţenii şi îi îndrumăm în remedierea problemelor de natură juridică cu care aceştia se confruntă din cauza nedreptăţilor suferite din partea instituţiilor statului român şi ne dorim să fim sprijin şi parteneri de nădejde ai instituţiilor din administraţia publică prin programe şi proiecte menite să îmbunătăţească relaţia acestora cu cetăţenii.

Valorile noastre sunt: transparenţa, dreptatea, integritatea, competenţa şi profesionalismul.

Partenerii noștrii sunt:

Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală (ALDA)

Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală a apărut în anul 1999 ca urmare a iniţiativei Consiliului Europei de a coordona şi sprijini reţeaua de Agenţii pentru Democraţie Locală, agenţii care se autofinanţează şi sunt înregistrate ca ONGuri ce promovează şi sprijină buna guvernare şi autonomia locală. ALDA promovează buna guvernanţă şi participarea cetăţenească la nivel local. Activitatea asociaţiei este concentrată asupra activităţilor care  facilitează cooperarea dintre autorităţile locale şi societatea civilă.

ALDA este formată din peste 250 de membri, inclusiv autorităţi locale, asociaţii de autorităţi locale şi ONGuri, din peste 40 de state.

În contextul promovării bunei guvernanţe şi a participării cetăţeneşti la nivel local, ALDA îşi îndreaptă atenţia prin proiectele sale către următoarele aspecte: integrare europeană, descentralizare, iniţiativă civică şi voluntariat, drepturile omului şi dezvoltarea sustenabilă a economiei. ALDA realizează activităţi precum:

 • Coordonează şi sprijină activitatea a 10 Agenţii de Democraţie Locală şi a 3 parteneri operaţionali;
 • Implementează propriile proiecte în aria bunei guvernanţe şi a participării cetăţeneşti;
 • Sprijină iniţiativele stakeholderilor locali (de ex. autorităţi locale) prin furnizarea de expertiză, acolo unde există Agenţii de Democraţie Locală şi unde ALDA îşi realizează activităţile.

Alianţa Mondială pentru Participare Cetăţenească

CIVICUS este o alianţă internaţională de membri şi parteneri care constituie o reţea de influenţă la nivel local, naţional, regional şi internaţional. Misiunea alianţei este de a dezvolta acţiunile cetăţenilor şi a societăţii civile. Alianţa doreşte să facă auzită vocea cetăţenilor şi încurajează participarea civică. CIVICUS crede în egalitatea şi demnitatea fiecărei persoane şi consideră că fiecare om trebuie să aiba posibilitatea de a-şi exercita drepturile definite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Agenţia Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA)

Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) este înfiinţată de către Uniunea Europeană, cu scopul de a furniza instituțiilor UE și statelor membre, cunoștințe de specialitate și asistență independentă pe bază de dovezi în domeniul drepturilor fundamentale. FRA este un organism independent al Uniunii Europene, finanțat din bugetul acesteia care oferă consiliere independentă și bazată pe dovezi Uniunii și factorilor de decizie de la nivel național, pentru ca dezbaterile, politicile și legislația privind drepturile fundamentale să fie mai bine orientate și să se bazeze pe informații mai bune.

FRA consiliază instituțiile UE și guvernele naționale asupra drepturilor fundamentale, în special în domenii precum: discriminare, acces la justiție, rasism/xenofobie,  protecția datelor, drepturile victimelor, drepturile copiilor.

Consiliul Economic şi Social

Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel naţional dintre organizaţiile patronale, organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile (Legea nr.248/2013). Constituţia României (revizuită în 2003) defineşte Consiliul Economic şi Social (CES) ca un organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organica de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

Consiliul Economic și Social este format din 45 de membri, dintre care: 15 membri sunt numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, constituind partea patronală; 15 membri sunt numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, constituind partea sindicală și 15 membri reprezintă structuri asociative ale societăţii civile. FACIAS face parte din cei 15 membri reprezentanți ai societății civile.

Instituţia Avocatul Poporului

Avocatul Poporului este o instituţie de tip ombudsman cu competenţă generală, care are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului:

 1. activitatea de soluţionare a petiţiilor;
 2. activitatea privind contenciosul constituţional:
 3. formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;
 4. poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
 5. poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
 6. activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
 7. promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;
 8. prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 9. prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării;
 10. Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.

Parlamentul României 

Începând cu anul 2013, FACIAS devine partener al Parlamentului României. De-a lungul timpului, FACIAS a colaborat cu Parlamentul României, organizând o serie de dezbateri, cu teme de interes general pentru cetățeni.